मला मेघदुताचा पुढील दुवा हवा आहे.....विदग्ध वरील .

Primary tabs

डावखुरा's picture
डावखुरा in जे न देखे रवी...
20 Mar 2010 - 11:50 am

http://vidagdha.wordpress.com/meghadoot_purna/

प्रस्तुत दुव्यावर मेघदुत आहे मराठी रसग्रहणासहित पण क्रमशः आहे ....
तरि यापुढिल दुवा अथवा सम्पुर्ण मेघदुतचे मराठी रसग्रहण कोणाकडे उपलब्ध असल्यास देण्याचे करावे .......
धन्यवाद!!

शृंगारअद्भुतरसशांतरसकलानृत्यसंगीतकथासंस्कृतीनाट्यप्रेमकाव्यकविताधर्मदेशांतरभाषावाङ्मयशब्दक्रीडासुभाषितेरेखाटन

प्रतिक्रिया

युयुत्सु's picture

20 Mar 2010 - 12:54 pm | युयुत्सु

सॉरी. माझ्याकडे मूळ संस्कृत आहे.

युयुत्सु
-------------------------------------
यस्य कस्य तरोर्मूलं येन केनापि मर्दितम् |
यस्मै कस्मै प्रदातव्यं यद्वा तद्वा भविष्यति ||

- कोणत्यातरी झाडाची मुळे घ्यावीत, ती कशाने तरी ठेचावित, कुणालाही द्यावित, काहीतरी नक्की होईल.

डावखुरा's picture

20 Mar 2010 - 1:25 pm | डावखुरा

धन्यवाद !!!"राजे!"

परिकथेतील राजकुमार's picture

20 Mar 2010 - 2:56 pm | परिकथेतील राजकुमार

मेघदुत वरिल दुव्यावर आहे हे जाणुन परमानंद जाहला.

©º°¨¨°º© परा ©º°¨¨°º©
आमचे राज्य

sur_nair's picture

21 Mar 2010 - 8:01 am | sur_nair

कुणी पूर्ण मेघदूताचा दुवा पाठवला तर (मराठीत ). संपूर्ण कल्पनाच मुळात खूप सुरेख आहे. आम्हाला शाळेत इंग्रजीतला अनुवादित काही भाग होता पण मराठीत मिळाला तर परमानंद.

सुमारे ३५/४० वर्षांपूर्वी कै. चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख भारताचे, माजी अर्थमंत्री, यांनी मराठी तसेच इंग्रजीत मेघदूताचे भाषांतर केले आहे. माझ्याकडे त्याची प्रत आहे. आपण जर मुंबईत असाल तर मी आपणांस देऊ शकेन.

भुंगा

वेताळ's picture

21 Mar 2010 - 3:19 pm | वेताळ

स्कॅन करुन इथे डकवता येईल काय? राजें बरोबर आम्हालाही ते वाचता येईल.
वेताळ