जे न देखे रवी...

अॅस्ट्रोनाट विनय's picture
अॅस्ट्रोनाट विनय in जे न देखे रवी...
25 Apr 2017 - 23:39

कास्तकारी :(

आज पाऊस येईन
रोजच वाटतं
वाट पाह्यता पाह्यता
डोळ्यात पाणी दाटतं

मळ्यातल्या विहरीपरी
मनबीन आटतं
जमिनीतल्या भेगांसंगं
उर महं फाटतं

चिंबओल्या वावराचं
स्वप्न पहा वाटतं
कुटका गिळून पडल्यावर
झोपाच कुठं वाटतं

कर्जाच्या ओझ्यानं
सम्दं गणित हुकतं
घरगुती चिंतायनं
स्मशानगाव पेटतं

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जे न देखे रवी...
25 Apr 2017 - 17:00

सुगंध

या ओंजळीतून
त्या ओंजळीत
फुले सहज
निघून जातात...

उरल्या सुगंधाचे
अत्तर
फुलांच्या आठवणीत
दरवळत राहते!

-शिवकन्या

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
24 Apr 2017 - 21:57

ये, दिग्बन्ध तोडून ये,

ये, दिग्बन्ध तोडून ये, आजच्या कविते
ओसन्डत, फुफा॑डत, अनावर ये
भारून टाक अवघ्या अस्तित्वाचे अवकाश
कडाड कोसळ या अस्थिमज्जेच्या पि॑जर्यावर
एक एक अणू व्यापून टाक जाणिवेचा-तुझे देणे चुकेपर्य्॑त
घे आधार तोकड्या अक्षरा॑चा - या कागदावर उमटण्याआधी

एकच क्षण था॑ब,
कालच्या
कवितेच्या
कलेवरावर
कफन घालून येतो

drsunilahirrao's picture
drsunilahirrao in जे न देखे रवी...
24 Apr 2017 - 12:32

अता ही भेट टळणे शक्य आहे ..

अता ही भेट टळणे शक्य आहे
(तुझे मजला वगळणे शक्य आहे)

जरासा जोर लावावास अजुनी
पहा माझे निखळणे शक्य आहे

नको इतकी मुजोरी आरशावर
तुझेही रुप ढळणे शक्य आहे

असे येऊ नये वेळीअवेळी
(कुणी काही बरळणे शक्य आहे)

जरा जपूनीच ये ग्रीष्मात इथल्या
तुझी काया वितळणे शक्य आहे

तुला पाहून येथे एकटीला
फुलांचे बावचळणे शक्य आहे

सत्यजित...'s picture
सत्यजित... in जे न देखे रवी...
24 Apr 2017 - 05:01

ती एकदाच दिसली...

ती एकदाच दिसली अन् छंद होत गेला
दिनदर्शिका-फुल्यांचा धरबंद होत गेला!

होती कथा विराणी,झाली गझल रुमानी
बहुधा पुन्हा व्यथेला,आनंद होत गेला!

शर खोल-खोल रुतला नजरेतला तिच्या अन्
एकेक मंद ठोका मग बंद होत गेला!

केसांत मोकळ्या त्या मन गुंतवीत गेलो
कमळात बंद भुंगा स्वच्छंद होत गेला!

माहितगार's picture
माहितगार in जे न देखे रवी...
23 Apr 2017 - 23:26

डिअरपिअर...मॅकबेथले... काळाची उधई गिळी टाकई!

(माफी नाम्यांची रांग आहे, विडंबन काळाची मांग आहे प्रेर्ना १ प्रेर्ना २)

अरे डिअरपिअर कशास बघतोस
स्वप्नात जुई... खोटे नाही सांगत
जुईले आणि मॅकबेथले...
काळाची उधई गिळी टाकई!

स्वामी संकेतानंद's picture
स्वामी संकेतानंद in जे न देखे रवी...
23 Apr 2017 - 21:25

पुस्तकदिनानिमित्त विडंबन- (बघ माझी आठवण येते का?)

सौमित्र आणि शेक्सपिअर दोघांची क्षमा मागून :-

रात्री दिव्याखाली ’मॅकबेथ’ हाती घेऊन पहा
बघ माझी आठवण येते का?

पाने चाळ, पाचव्या ऍक्टचा पहा पाचवा प्रसंग
मॅकबेथची सॉलिलॉकि वाचून टाक
बघ माझी आठवण येते का?

पद्मावति's picture
पद्मावति in जे न देखे रवी...
23 Apr 2017 - 18:43

काही कविता अशा..तर काही तशा...भाग १

काही कविता मनात अलगद उतरतात, काही कविता अगदी खोलवर रुततात..
काही कविता हातात येता येता सूळ्ळकन निसटतात तर काही धडधडत वेगाने डोक्यावरून जातात
काही मनाला पटतात तर काही पटुनही नकोशा वाटतात

फुत्कार's picture
फुत्कार in जे न देखे रवी...
22 Apr 2017 - 20:31

वचन

भंगलेल्या रात्री, किती जागवाव्या लागल्या
संवेदना हळव्या, किती चुरडाव्या लागल्या
प्राणांतिक वेदना, किती सोसायला लागल्या
अस्तित्वाच्या खुणा, किती जपाव्या लागल्या
तळहाताच्या रेषा, किती बदलाव्या लागल्या
हृदयातल्या जखमा, किती उघड्या कराव्या लागल्या
शब्द शब्दांना दिला, किती कविता कराव्या लागल्या

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
22 Apr 2017 - 17:56

त्याची कविता, माझी कविता

शरशय्येवर विझता विझता
हाती देऊन क॑पित हाता
ऐक! स्फु॑दली त्याची कविता,
"भितोस, हरवेल ऐलतीर?
मग, माझ्यासारखा मागे फीर
भात्यामधले अमोघ तीर
वापरतील ते वेडे पीर

फुटले प्राक्तन सा॑धून घे
प॑ख बि॑ख बा॑धून घे
चुकले हिशोब जुळवून घे

सत्यजित...'s picture
सत्यजित... in जे न देखे रवी...
21 Apr 2017 - 21:55

हीच तर सुरुवात आहे...

गुदमरावे प्राण अवघे,श्वास इतका कोंडण्याची...
होय!मी केली तयारी,वादळांना फुंकण्याची!

काय मी केला गुन्हा की सोडले मी मौन माझे...
पेटल्या वणव्यास मागा कारणे मी चेतण्याची!

आर्त किंकाळीस जेंव्हा वेदनांची साद येते...
शर्थ होते थबकलेल्या जाणिवांना रेटण्याची!

बोट का छाटू नये ते,या गुलाबाच्या कळ्यांनी...
ज्या नखावर खूण नाही,एक काटा टोचण्याची!

माहितगार's picture
माहितगार in जे न देखे रवी...
21 Apr 2017 - 20:31

रच्याक्ने कच्ची पोळी हाकानाका

चित्तचोरी त्यांची म्हणे फेल झाली
वाचकांची फालतू घालमेल झाली

ना हिशेब जमला ना उधळपट्टी जमली
डोकी नकोत्यात रिकामी खपली

दिखाऊ प्रेमबाजांचा गुंताच नुसता
कामाचे काम सोडून कशाला वाचता

नै सुचत जिलबीसाठी चार ओळी
कच्चीच र्‍हैली आमची विडंबनाची पोळी.

दशानन's picture
दशानन in जे न देखे रवी...
21 Apr 2017 - 13:50

(नारंगीभारल्या रात्री होत्या)

सुरापरीच्या वाटेवरती, गटारांगण अंथरले होते...
गंधभारल्या रात्री होत्या,दिवस जणू मंतरले होते!

मी मोकळा..त्यावर संत्रा, नारंगी नखरे,कातिल चखना...
फक्त एवढे कळले..नंतर, रोम-रोम मोहरले होते!

विरघळलेला बर्फ गारसर,पुन्हा एकदा फसफसलेला...
तोच चखना अलगद खिश्यात माझ्या लपवलेला होता

सत्यजित...'s picture
सत्यजित... in जे न देखे रवी...
21 Apr 2017 - 05:31

घोर हा घनघोर आहे!

चोर तर आहेच वर शिरजोर आहे
काळजाचा घोर हा घनघोर आहे!

जाळतो आहे जिवाला रोज थोडे
पावसाचा जोर हा कमजोर आहे!

तू नको जावूस माझ्या शांततेवर
वेदने,मी वादळाचा पोर आहे!

ऐन दुःखाचा पसारा मांडला मी
वाह् वा झाली,म्हणाले..जोर आहे!

जिंदगी एकाच दुःखावर उधळली
मी हिशोबी,फार काटेकोर आहे!

सत्यजित...'s picture
सत्यजित... in जे न देखे रवी...
21 Apr 2017 - 03:09

गंधभारल्या रात्री होत्या...

स्वप्नपरीच्या वाटेवरती,तारांगण अंथरले होते...
गंधभारल्या रात्री होत्या,दिवस जणू मंतरले होते!

केस मोकळे..त्यावर गजरा,छत्तिस नखरे,कातिल नजरा...
फक्त एवढे कळले..नंतर,रोम-रोम मोहरले होते!

विरघळलेली मिठी सैलसर,पुन्हा एकदा अवघडताना...
लाज-लाजुनी अलगद कोणी,चंद्र-किरण पांघरले होते!

Dr prajakta joshi's picture
Dr prajakta joshi in जे न देखे रवी...
20 Apr 2017 - 22:32

घरटं

चिउताई विणते सुरेख घरटं
तिला कुठे हव असते कुणाच कौतुक
कुणाचा support
किंवा एखाद पारीतोषिक..
ती बनवत असते आपल घरटं..
आपल्या चिमुकल्यासाठी
त्यांच्या काळजीपोटी.....

ती नाही हेवा करत..
आपल्यापेक्षा मोठ्या घरट्याचा
किंवा हट्ट नाही करत
मला अगदी सुगरणीचाच हवा खोपा
कारण तिला तिची झेपही माहीत आहे
आणि priority देखील...

चतुरंग's picture
चतुरंग in जे न देखे रवी...
20 Apr 2017 - 21:50

(वडा तळलाच आहे तर...)

प्रेरणा?
खायला कशाला हवी प्रेरणा? पण तरीही विचारलीत तर ही घ्या

नका रांधू भुसकटे ती मला खवळून खाऊ द्या
वडा तळलाच आहे तर मला निथळून खाऊ द्या!

नको ते रोजचे रडणे, सॅलड अन ब्रेडचे तुकडे
मुलायम लागते हलवा-पुरी कवळून खाऊ द्या!

चांदणशेला's picture
चांदणशेला in जे न देखे रवी...
20 Apr 2017 - 20:59

तू येता

तू येता फुलांत गंध रुतला
पाना फुलांत रानवारा नाचू लागला

कंपने उठली अधरांच्या देहावरी
सुखाचा हिंदोळा झुलतो ह्रदयावरी
अधीर रातीचा रंग परि हसला

तवं पंथावर झाले डोळे चांदण्यांचे
चरणी दरवळे आभास स्पर्शांचे
हूरहूर बावरी जाई वेटाळूनी जीवाला

ओंजळीत मी चांदणे घेऊनी
तुझ्या रेशमी केसांत माळूनी
झाडाच्या डोईवर खेळतो चांद आपुला

अरूण गंगाधर कोर्डे's picture
अरूण गंगाधर कोर्डे in जे न देखे रवी...
20 Apr 2017 - 20:10

..........पाठीशी नाही.

चालला मार्गावरूनी तो
तोच माझा मार्ग आहे

त्याच्याच पाठी चाललो मी
तोच माझा दीप आहे

दाखवी प्रकाश मजला
राहुनी माझ्यापुढे

पाठीचे संकट त्याने
आधीच निवारलेले असे

पाठराखण कशास हवी
तो मार्गदर्शक असता जरी

पाठच्या वारांची आता
तमा न बाळगे मी तरी

तव पावलावरी पाऊल ठेवुनी
नि:शंक झालो मी उरी

अत्रुप्त आत्मा's picture
अत्रुप्त आत्मा in जे न देखे रवी...
20 Apr 2017 - 12:36

लॉन-वरचं लगीन!

https://scontent-lax3-2.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/fr/cp0/e15/q65/17991585_1325052557581027_2522918732284372163_o.jpg?efg=eyJpIjoiYiJ9&oh=87b7fe7cee10ef8de3ed78cb4dfac684&oe=599</body></html>