माझ्या मराठी मातीचा लावा ललाटास टिळा

हिच्या संगाने जागल्या दऱ्या-खोऱ्यातील शिळा

- कुसुमाग्रज

सदस्य खाते

Primary tabs