सर्व मिपाकरांना विनंती, वारंवार सूचना देऊनही 'चालू घडामोडी' आणि इतरही काही धाग्यांत व्यक्तिगत पातळीवर केली जाणारी टीका दिसून येते. पक्षांचे प्रमुख, पक्ष यांच्यावर केल्या जाणा-या टिकाही संयमित असाव्यात अशी अपेक्षा आहे, नव्या कायद्यांमुळे संकेतस्थळावरील सर्वांचा वावर कायद्यातील नियमाबरोबर, सार्वजनिक संस्थळावरील सभ्यतेचे किमान निकष पाळणारा असावे असे मिपा व्यवस्थापनाचे मत आहे, यापुढे असे आढळून येत राहिल्यास कोणतेही स्पष्टीकरण न देता असे प्रतिसाद, धागे सरसकट अप्रकाशित केल्या जातील किंवा खाते निष्कासित करण्यासारखी कठोर कारवाई केली जाईल याची सर्वांनी नोंद घ्यावी व सहकार्य करावे.

- मिपा व्यवस्थापन


Privacy policy

Primary tabs

This statement is subject to change and users are expected to review this page on a regular basis.

Use of personal information

The registration process of this website requires subscribers to provide their e-mail address. The e-mail addresses are not made public and will only be used if registered users wish to receive new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.

This website has provisions for registered users to provide more personal and professional information. But it should be noted that providing extra information is not mandatory. This information can be viewed by other registered users of this website.

We do not, under any circumstances sell, rent or otherwise redistribute users' personal information to any other company. The only exception to this would be in the situation that this website or a particular service area of this website is taken over by or sold to another party where user information would constitute a part of that process.

Use of cookies

This website uses cookies for session information. We do not store or retrieve any information through cookies except for enhancing subscribers' browsing experience.

Use of IP address

The IP address of users who post content to this website is logged for security reasons.